ПОЛОЖЕННЯ

про Раду
Обавського дошкільного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 47 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами та доповненнями).

1.2. Рада Обавського дошкільного навчального  закладу (далі — Рада) — це постійно діючий у період між конференціями орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту», Статутом  Обавського ДНЗ та цим Положенням.

2. Мета та принципи діяльності Ради

2.1. Метою роботи Ради є:

·        сприяння демократизації та гуманізації освітнього процесу;

·        об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості для розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;

·        створення позитивного іміджу  Обавського ДНЗ;

·        формування демократичного стилю управління  Обавського ДНЗ;

·        розширення колегіальних форм управління  Обавського ДНЗ;

·        підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

2.2. Рада діє на засадах:

·        законності та гласності;

·        колегіальності ухвалення рішень;

·        добровільності та рівноправності членства.

3. Структура Ради
та організація її роботи

3.1. Голову та членів Ради обирають на загальних зборах  Обавського ДНЗ. Де встановлюють також строк їхніх повноважень. До складу Ради пропорційно обираються представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин ухвалюють виключно загальні збори  Обавського ДНЗ.

3.2. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, який затверджує Конференція  Обавського ДНЗ. Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює Раду голова.

Голова Ради може бути членом Педагогічної ради.

Головою Ради не можуть бути керівник  Обавський ДНЗ та його заступники.

3.5. Скликати засідання Ради може як її голова, так і керівник  Обавського ДНЗ, власник або члени Ради.

3.6. Рішення Ради ухвалюється більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.7. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту  Обавського ДНЗ, упродовж семи днів доводять до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

3.8. У разі незгоди адміністрації  Обавський ДНЗ з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  Обавського ДНЗ.

3.9. Рада виконує такі функції:

·        організовує виконання рішень конференцій  Обавського ДНЗ;

·        сприяє поліпшенню умов здобуття дітьми дошкільної освіти;

·        розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази  Обавського ДНЗ, поповнення й використання його бюджету;

·        разом з адміністрацією  Обавський ДНЗ здійснює контроль за виконанням Статуту  Обавського ДНЗ;

·        вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

·        погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

·        сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

·        організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням дітей.

4. Права Ради

4.1. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Рада визначає склад цих комісій і зміст їх роботи.

4.2. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності  Обавського ДНЗ, пов’язаної з утриманням дітей, організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих і культурно-масових заходів.

Завідуюча ДНЗ                                                                                  Кобаска М.В.