ПОЛОЖЕННЯ

про Педагогічну раду

Обавського дошкільного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада — постійно діючий колегіальний орган управління Обавського дошкільного навчального закладу.

1.2. У своїй діяльності Педагогічна рада керується Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими документами, Статутом  Обавського ДНЗ, цим Положенням.

2. Основні завдання Педагогічної ради

2.1. Педагогічна рада  Обавський ДНЗ:

·                  
оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей по кожній віковій групі;
·                  
розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в  Обавському ДНЗ та ухвалює відповідні рішення;
·                  
визначає план роботи  Обавського ДНЗ та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
·                  
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду в освітній процес;
·                  
аналізує здійснення експериментальної та інноваційної діяльності у  Обавському ДНЗ;
·                  
визначає шляхи співпраці  ДНЗ з сім’єю;
·                  
розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників  ДНЗ;
·                  
заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
·                  
затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
·                  
ухвалює рішення з питань професійної діяльності педагогічних працівників.

3. Структура та організація діяльності Педагогічної ради

3.1. До складу Педагогічної ради входять:завідуюча ДНЗ, .

До складу Педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

3.2. На засідання Педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання Педагогічної ради, мають право дорадчого голосу

3.3. Головою Педагогічної ради є завідуюча ДНЗ

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

3.4. Робота Педагогічної ради планується відповідно до плану роботи  ДНЗ.

3.5. Кількість засідань Педагогічної ради становить чотири рази на рік.

3.6. Рішення Педагогічної ради ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

4. Права Педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада має право:

·                  
створювати тимчасові творчі групи для розроблення рекомендацій щодо окремих напрямів освітньої роботи  Обавський ДНЗ;
·                  
ухвалювати остаточні рішення щодо спірних питань, які належать до компетенції Педагогічної ради.


Завіідуюча ДНЗ                                                                        Кобаска М.В.