Хто в садочку головний?
( подивіться на фотографію)

Адміністрація ДНЗ:
Завідуюча ДНЗ:


Вихователь

3.1.     Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров'я, за вихован­ня і навчання дітей своєї вікової групи у відповідності з Статутом д/з, програмою виховання та навчання в д/з.

3.2.     Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, своєчасно повідомляє завідувача та медсестру про відсутніх дітей.

3.3.     Виконує вимоги лікаря і медсестри, пов'язані з охороною і зміцнен­ням здоров'я дітей та інформує їх про зміни в стані здоров'я дітей під час занять, ігор та денного сну.

3.4.     Складає разом з іншим вихователем цієї групи плани роботи згідно діючих вимог.

3.5.     Старанно готується до занять.

3.6.    Організовано передає дітей вихователю, що змінює його з відповід­ними (при наявності) зауваженнями і пропозиціями

3.7.     Веде групову і індивідуальну роботу з батьками з питань виховання дітей у д/з і сім'ї.

3.8.     Бере участь у роботі педради д/з, методичних об'єднаннях д/з, міста, району.

3.9.     Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

3.10.   Вільно володіє державною мовою та мовою, на якій працює д/з.

3.11.   Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

3.12.   Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навиками надання першої медичної допомоги.

3.13.   Своєчасно проходить медичний огляд.

3.14   Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам

за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 3.15......

Помічник вихователя

3.1.  Помічник вихователя, санітарка-няня несуть відповідальність за ввірене майно.

3.2.  Виконують вимоги і настанови медичних працівників, пов'язані з охороною та зміцненням здоров'я дітей.

3.3. Прибирають приміщення групи, туалетної, коридору, спальні (змі­нює білизну, одяг, миє та прибирає посуд).

3.4. Допомагають вихователю при одяганні, роздяганні, умиванні, году­ванні, вкладанні спати дітей.

3.5. У літній період миють і прибирають павільйон групи.

3.6. Бере участь у заходах з прибирання території ДНЗ, квітників, спор-' тивного майданчику.

3.7. Дотримується правил охорони праці, санітарії та гігієни, протипо­жежної безпеки.

3.8. Своєчасно проходять медичний огляд.

3.9. Помічнику вихователя, санітарці-няні забороняється:

— приносити в групу окріп;

— без дозволу залишати робоче місце;

— користуватися дитячим туалетом;

— працювати без спецодягу;

— користуватися пошкодженим посудом;

— залишати підлогу дуже вологою.

Психолог

3.       Практичний психолог зобов'язаний:

3.1.     Керуватися Положенням про дошкільний заклад, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, нормативними доку­ментами Міністерства освіти України та Етичним кодексом психоло­га.

3.2.     Розглядати питання й приймати рішення строго в межах своєї профе­сійної компетенції.

3.3.      Зберігати таємницю щодо відомостей, коли ознайомлення з ними не є необхідним для здійснення педагогами корекційної роботи і може за­вдати шкоди дитині та її оточенню.

3.4.     Працювати у тісному контакті з адміністрацією, педагогічним колек­тивом та медичними працівниками дошкільного закладу.

3.5.     Брати участь у роботі педради та інформувати про зміст і результати роботи, дотримуючись вимог п.3.3.

3.6.     Надавати необхідну допомогу завідувачу і педколективу в розв'язанні проблем, пов'язаних із забезпеченням індивідуального та особистісно-орієнтованого підходу до дітей у подоланні відхилень у їх розвит­ку та поведінці.

3.7.     Надавати необхідну компетентну допомогу батькам у питаннях вихо­вання дітей.

3.8.     Надавати необхідну допомогу дітям, які мають певні проблеми у по­ведінці, спілкуванні, розвитку.

3.9.     Точно формулювати мету корекції та консультування, добирати адек­ватні методи корекції та консультування.

3.10.   Застосовувати у діагностичній роботі тільки ті методи, які рекомен­довані для психологів д/з.

3.11.   У разі необхідності направляти дитину з батьками для поглиблення діагностичного обстеження у відповідні центри, чи консультації.

3.12.   Вести записи та реєстрацію всіх видів роботи за встановленою фор­мою.

3.13.   Скласти річний та місячні плани роботи. Річний план роботи психо­лога входить у річний план дошкільного закладу. Крім планів, психо­лог веде щоденники.

3.14.   За встановленою формою і в терміни складає і подає звіти про роботу.

3.15.   Обладнати кабінет психолога у відповідності до вимог.

3.16.   Брати участь у роботі методичних семінарів психологів дошкільних закладів і шкіл.

3.17.   Ні в якому разі ні на чиї запити не проводити обстеження, які супере­чать морально-етичним нормам.

3.18.  Постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру.

3.19.   Дотримуватися вимог охорони праці, пожежної безпеки. 

Музичний керівник

3. Музичний керівник:

3.1. Формує у дітей інтерес і любов до музики, співу, танцю.

3.2. Розвиває у дітей музичні здібності з різних видів музичної діяльності.

3.3. Формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру,

використовуючи музичні записи.

3.4. Навчає дітей гри на народних і сучасних музичних інструментах.

3.5. Підбирає найбільш ефективні методи та форми навчально-виховної роботи.

З 6     Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

З 7.    Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну і виконавсь­ку майстерність, загальну культуру.

3.8.    Вільно володіє державною мовою.

3.9.    Бере участь в роботі педагогічних рад і методичних об'єднань.

3.10. Своєчасно проходить медичний огляд.

3.11......

Медична сестра

3.  Медична сестра:

3.1. Проводить огляд зіву і шкіри дітей.

3.2. Здійснює систематичний нагляд за виконанням санітарних правил і режиму дня (харчування, сну, прогулянки, занять з фізкультури).

3.3.  Проводить профілактичні щеплення за призначенням лікаря.

3.4. Проводить нові форми роботи по оздоровленню дітей в д/з та надання консультацій батькам.

3.5.     Розробляє перспективне меню та картки страв з урахуванням техно­логій приготування та складає щоденне меню-розкладку.

3.6.     Робить  підрахунок натуральних норм основних продуктів

3.7.     Проводить  органолептичний контроль готових страв

З 8. Здійснює своєчасне придбання вітамінів, медикаментів, іншого меди­чного обладнання та інвентаря; комплектує аптечку невідкладної ме­дичної допомоги.

3.9.     Своєчасно проходить медичний огляд і відповідає за своєчасне про­ходження медичного огляду інших працівників д/з.

3.10.   Організовує випуск стінгазет, санбюлетенів, стіннівок щодо профіла­ктики захворювань, проводить заняття з персоналом по закріпленню медичних знань та наданню першої медичної допомоги.

3.11.   Підготовляє необхідні документи для вступу дітей до школи.

3.12.   Слідкує за маркуванням меблів та посуду в харчоблоці.

3.13.   Відповідає за ведення медичної документації.

3.14.   Постійно підвищує свій фаховий рівень шляхом курсової перепідго­товки в закладах охорони здоров'я.

3.15.   Дотримується вимог нормативних документів з охорони праці, поже­жної безпеки, електробезпеки.

3.16.....

Кухар

3.1. Забезпечує своєчасне, згідно з режимом ДНЗ, доброякісне приго­тування їжі.

3.2. Бере участь у складанні меню-розкладки.

3.3. Приймає за вагою продукти з комори, відповідає за правильне їх збе­реження.                                                                                  

3.4. Дотримується технології приготування їжі, смачно готує страви.

3.5. Відповідає за санітарний стан кухні, чистоту посуду і кухонного-інвентарю.

3.6. Виконує всі вказівки СЕС, лікаря і медсестри

3.7. Щоденно готує зразки виходу готової продукції, відбирає добові про­би і зберігає в холодильнику.

3.8.  Суворо дотримується норм закладки сировини, норм співвідно­шення.                                                                 

3.9. Дотримується правил особистої гігієни.

3.10. Своєчасно проходить медичний огляд.

Сторож

3.1. Щоденно звітує про стан ввіреного майна за час чергування.

3.2. Не допускає проникнення на територію і в приміщення сторонніх.

3.3. Не допускає стороннього автотранспорту на територію закладу.

3.4.  Не допускає вигулу домашніх тварин на території ДНЗ.

3.5. Стежить за надійністю дверних замків, закриває залишені відчине­ними вікна.

3.6.  Вміє користуватися вогнегасником та іншими засобами пожежо­гасіння.

3.7. Знає схему електромережі ДНЗ І в разі потреби вміє відключити її че­рез головний рубильник.

3.8. Мас доступ до телефону і знає номери телефонів завідувача, завгос­па, міліції тощо.

3.9.  Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її виконання іншій особі.

3.10.  Має доступ до запасних ключів всіх приміщень і ручний ліхтар.

3.11. Сторож працює без права сну і не може відлучатися за межі тери­торії ДНЗ.